Selvledelse er efterhånden blevet mere og mere udbredt, og det forventes i højere grad, at medarbejderne kan lede sig selv. Særligt under Corona har der været et øget behov for selvledende medarbejdere, der selvstændigt kan planlægge deres arbejdsdag og tilrettelægge og eksekvere på arbejdsopgaver, der understøtter målet i virksomheden.

Selvledelse stiller dog store krav til lederen, og kræver, at lederen formår at skabe et motiverende arbejdsmiljø og samtidig formidle og definere den overordnede strategi, retning og mål for virksomheden, så medarbejderne har nogle klare rammer at arbejde inden for.

Fordele og udfordringer ved selvledelse

Selvledelse kan være en stor motivationsfaktor for mange medarbejdere. Det skyldes, at medarbejderne får mere frihed til at prioritere opgaverne og præstere. Med det øgede ansvar bliver medarbejderne desuden ofte mere engagerede i deres opgaver og mere motiverede for at lykkes med opgaverne.

Mange virksomheder oplever derfor, at selvledelse kan være med til at skabe mere ansvarlige, selvstændige og engagerede medarbejdere. Med selvledelse vil mange medarbejdere desuden i højere grad tage initiativ og have en større ansvarsfølelse i forhold til at formulere og eksekvere på strategier, der har til formål at nå virksomhedens mål.

Selvledelse har derfor mange fordele både for medarbejderne og for virksomheden. Dog er der også nogle udfordringer eller ulemper ved, at medarbejderne tager noget af ledelsesopgaven på sig. En af de væsentligste udfordringer er, at der er en øget risiko for, at medarbejderne får stress. Det kan for eksempel være, hvis medarbejderen har svært ved at lægge arbejdet fra sig, eller hvis medarbejderen har svært ved at prioritere, planlægge og strukturere opgaver og dermed bliver presset.

Derudover kan en af ulemperne være, at ledelsen bliver mere fraværende og ikke giver tilstrækkelig støtte, opbakning og sparring til de medarbejdere, som har brug for det. Netop dette kan desuden medføre, at det kun er de stærkeste medarbejdere, som får succes, og som trives med selvledelse. Selvledelse sætter derfor også store krav til lederen.

Selvledende medarbejdere sætter nye krav til ledelsen

Selvledende medarbejdere kræver den rette ledelse. For at kunne have medarbejdere, der er i stand til at lede sig selv, er det nødvendigt, at du som leder sørger for at skabe nogle rammer for medarbejderne, som hjælper dem med at prioritere deres arbejdsopgaver med henblik på at bidrage til at nå målet for virksomheden.

Som leder skal du således kunne definere virksomhedens strategi og gøre det klart for medarbejderne, hvordan de kan bidrage med deres kompetencer til at nå virksomhedens mål og resultater og skabe mere værdi for virksomheden.

Som leder til de selvledende medarbejdere skal du i højere grad stå for uddelegering, så medarbejderen selv kan tilrettelægge sin tid og sine opgaver. Derudover er det vigtigt, at du står til rådighed og er synlig, når medarbejderen har brug for sparring, råd og støtte.

Selvledelse kræver derfor en indsigtsfuld ledelse, som formår at have tillid til medarbejderne, opsætte konkrete rammer og give den nødvendige støtte til de medarbejdere, der har behov for det. Vi er alle forskellige og arbejder forskelligt. Det er derfor også vigtigt, at ledelsen tager højde for dette og leder medarbejderne med udgangspunkt i denne viden.

Leder-fordeler-opgaver-til-selvledende-medarbjedere

Styrk dine ledelseskompetencer til selvledende medarbejdere

For at få det fulde udbytte og opnå succes med selvledende medarbejdere, kan det dermed være en god idé at udvikle dine egne ledelseskompetencer. Gennem brug af forskellige værktøjer kan du styrke dine ledelsesevner i forhold til at kunne lede selvledende medarbejdere. Her er blandt andet DISC analyse og situationsbestemt ledelse velegnet at benytte i forbindelse med selvledelse.

DISC analyse

En DISC analyse er et analyseværktøj, der bruges til at få større indsigt i menneskers adfærd, motivation, styrker og udviklingsområder. Dette kan hjælpe dig i forbindelse med uddelegering af opgaver samt til at vurdere, hvor meget støtte og sparring hver enkelt selvledende medarbejder har brug for til den enkelte opgave.

DISC analysen kan også være effektivt som ledelsesværktøj i forbindelse med selvledelse til at styrke kommunikationen mellem dig som leder og medarbejderne. Med en DISC analyse får du en større indsigt i, hvilken kommunikationsstil, der passer til forskellige persontyper. Dette kan være gavnligt i forhold til at kunne tilpasse kommunikationen til hver enkelt medarbejder.

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse er også et effektivt ledelsesværktøj, som kan hjælpe dig med at målrette din ledelsesstil og tilpasse dine budskaber til den enkelte medarbejders kompetenceniveau og til den specifikke situation.

Situationsbestemt ledelse kan også bruges til at få en større forståelse for dine egne styrker og udviklingsområder i forhold til de fire påvirkningsstile: Den instruerende, den sælgende, den støttende og den delegerende påvirkningsstil.

Særligt i forhold til selvledelse kan det være en god idé at vide, hvilken påvirkningsstil du skal benytte i den enkelte situation og til den enkelte medarbejder. På den måde kan du bedre lede de selvledende medarbejdere og hjælpe dem med at udvikle sig til at arbejde mere selvstændigt og blive bedre til at tage selvstændige beslutninger.

Vi giver dig værktøjerne til selvledelse

Som leder skal du både have stor selvindsigt samt indsigt i dine medarbejderes styrker, kompetencer og motivationsområder. For at kunne sætte retning, opsætte rammer, udvise støtte og kommunikere hensigtsmæssigt til de selvledende medarbejdere i virksomheden, er det derfor vigtigt at have nogle gode ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dagligdagen til ledelse af medarbejderne.

Hos HR Solutions kan du finde forskellige løsninger til selvledelse, som du blandt andet kan bruge i forbindelse med ledelse af selvledende medarbejdere. Er du interesseret i at høre mere om vores løsninger til selvledelse? Kontakt os på mail info@hrsolutions.dk eller på telefon 70 26 32 25.

da_DKDanish